V/v điều chỉnh mức thu học phí năm học 2011 – 2012

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số: 61/QĐ-ĐHLN- TCKT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 6   tháng 7   năm 2011   QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh mức thu học phí năm học 2011 –…


 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Số: 61/QĐ-ĐHLN- TCKT

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 6   tháng 7   năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh mức thu học phí năm học 2011 – 2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Căn cứ Quyết định số 127/CP ngày 19/08/1960 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp và quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ – CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm khoa Sau đại học, Trưởng các phòng: Đào tạo, Chính trị & Công tác sinh viên, Tài chính – Kế toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh mức thu học phí đối với sinh viên học theo chương trình đào tạo chuẩn và sinh viên học ghép của các hệ và bậc đào tạo, cụ thể như sau:

1. Đào tạo bậc đại học

1.1 Đào tạo theo chương trình chuẩn.

a- Hệ chính quy

– Đào tạo theo niên chế:

+ Thu theo học kỳ: Mức thu 350.000 đồng / tháng; thu 10 tháng/năm.

+ Thu theo đơn vị học trình: Mức thu  70.000 đồng/ĐVHT.

– Đào tạo theo tín chỉ:

+ Theo học kỳ chuẩn: Mức thu 110.000 đồng/tín chỉ.

+ Các lớp học vào kỳ hè: Mức thu: 150.000 đồng/tín chỉ.

b- Hệ vừa làm vừa học:

– Thu theo học kỳ:

+ Đào tạo ngoài trường: Mức thu 500.000 đồng/tháng, thu 10 tháng/năm (bao gồm cả phần chi cho các cơ sở liên kết đào tạo).

+ Đào tạo tại trường: Mức thu 360.000 đồng/tháng, thu 10 tháng/năm.

– Thu theo đơn vị học trình: Mức thu 105.000 đồng/ĐVHT.

1.2 Đào tạo theo chương trình tiên tiến: Thu 1.200.000 đồng/tháng; thu 10 tháng/năm

2. Đào tạo bậc cao học:

– Đào tạo theo niên chế:

+ Thu theo học kỳ: Mức thu: 520.000 đồng/tháng; thu 21 tháng/ khoá học.

+ Thu theo đơn vị học trình: Mức thu 130.000 đồng/ĐVHT.

– Đào tạo theo tín chỉ: Mức thu: 180.000 đồng/tín chỉ.

 

3. Đào tạo bậc tiến sỹ:

Mức thu: 870.000đ/tháng, thu 28 tháng /khóa học.

Điều 2. Mức thu học phí đối với các lớp học riêng ngoài kế hoạch theo yêu cầu của người học:

1. Bậc đại học (hệ chính quy và vừa làm vừa học):

a – Đối với các lớp đào tạo theo niên chế:

– Lớp 1 sinh viên, mức thu: 1.000.000 đồng/ĐVHT/SV.

– Lớp từ 2 – 5 sinh viên, mức thu: 500.000 đồng/ĐVHT/SV.

– Lớp từ 6 – 10 sinh viên, mức thu: 170.000 đồng/ĐVHT/SV.

– Lớp từ 11- 20 sinh, mức thu: 95.000 đồng/ĐVHT/SV.

– Lớp từ 21 sinh viên trở lên, mức thu: 75.000 đồng/ĐVHT/SV.

b – Đối với các lớp đào tạo theo hình thức tín chỉ:

Mức thu mỗi tín chỉ bằng 1,5 lần mức thu mỗi đơn vị học trình đối với lớp đào tạo theo hình thức niên chế tương ứng (được quy định tại mục 1a điều này).

2. Bậc cao học:

Mức thu mỗi đơn vị học trình, tín chỉ bằng 1,5 lần mức thu mỗi đơn vị học trình, tín chỉ đối với các lớp học lại tương ứng của bậc đại học (được quy định tại mục 1a, 1b điều này).

Điều 3. Mức thu học phí đối với các đối tượng khác:

– Học viên cao học do các cơ sở đào tạo khác gửi về học tại Trường Đại học Lâm nghiệp mức thu học phí là:

+ Theo đơn vị học trình: 260.000 đồng/ĐVHT.

+ Theo tín chỉ: 360.000 đồng/tín chỉ.

– Nghiên cứu sinh do các cơ sở đào tạo khác gửi về học tại Trường Đại học Lâm nghiệp mức thu học phí là: 1.500.000 đồng/ tín chỉ.

– Đối với nghiên cứu sinh của Trường nếu chậm tiến độ, mức thu học phí bằng 1,5 lần mức quy định tại mục 3 điều 1.

– Các trường hợp đặc biệt khác mức thu học phí do Hiệu trưởng Nhà trường xem xét quyết định .

Điều 4. Mức thu học phí theo Quyết định này đối với các hệ đào tạo tại Trường ở bậc đại học và sau đại học được áp dụng từ ngày 15 tháng 7 năm 2011. Các lớp liên kết ngoài trường thực hiện mức học phí này từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Việc xét miễn, giảm học phí đối với một số trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định theo các quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình cụ thể của Nhà trường. Các văn bản quy định mức thu học phí trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Trưởng các đơn vị trong trường, sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các cơ sở đào tạo liên kết ngoài trường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 – Các đơn vị trực thuộc trường;

 – Các lớp sinh viên trong trường;

 – Các lớp học viên cao học, NCS;

 – Các cơ sở liên kết đào tạo ngoài trường;

 – Lưu TCKT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Hữu Viên