V/v bổ sung thời gian, địa điểm sinh hoạt của các lớp sinh viên, năm học 2012 – 2013

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 1834/TB-ĐHLN-CT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012   THÔNG BÁO V/v bổ sung thời gian, địa điểm sinh hoạt của các lớp sinh viên,  năm…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 1834/TB-ĐHLN-CT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v bổ sung thời gian, địa điểm sinh hoạt của các lớp sinh viên,
 năm học 2012 – 2013

 

     

Căn cứ vào Thông báo số 1127/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc sắp xếp, bố trí thời gian và địa điểm sinh hoạt của các lớp sinh viên, năm học 2012 – 2013.

     Căn cứ vào quỹ phòng học tại các giảng đường và thực tế các lớp sinh viên K57 hiện nay.

     Nhà trường bổ sung địa điểm sinh hoạt của một số lớp sinh viên K57 mới tách lớp (Có danh sách kèm theo). Các lớp khác sinh hoạt theo kế hoạch tại thông báo số 1127/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 24 tháng 9 năm 2012 và thông báo số 1189/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 10 tháng 10 năm 2012  của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

     Đề nghị các Cố vấn học tập, các lớp triển khai họp tại các phòng họp đã được bố trí. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, các đơn vị, các Cố vấn học tập, các lớp sinh viên phản ánh về Nhà trường qua Phòng CT&CTSV để được xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu (Để báo cáo);

– Các Khoa, Phòng, Ban;

– Đoàn TN, Hội SV;

– Các Cố vấn học tập;

– Lưu: VT, CT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Văn Chứ


DANH SÁCH CÁC PHÒNG HỌP DÀNH CHO SINH HOẠT LỚP

(Theo thông báo số 1834/TB-ĐHLN-CT&CTSV  ngày 19/12/2012 của Hiệu trưởng)

TT

Tuần thứ ba (K57)

Ghi chú

Lớp

Phòng

 1

 57E Kế toán

     302-G1  Phòng cũ 57KN, hiện không có lớp

 2 

 57G Kế toán

108-G1

 

 3 

 57E Quản lý đất đai

103-G3

 

 4 

 57F Quản lý đất đai

203-G3

 

 5 

 57B Thiết kế nội thất

104-G3

 

 6 

 57C Kỹ thuật xây dựng công trình

402-G3

 

 7 

 57D Kỹ thuật xây dựng công trình

204-G3

Phòng cũ 57KTCĐT, hiện không có lớp

 

Tệp đính kèm:  DANH SÁCH CÁC PHÒNG HỌP DÀNH CHO SINH HOẠT LỚP2012-2013