V/v bình xét thi đua năm học 2008-2009

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 338 /ĐHLN-TCCB V/v Tổng kết, bình xét thi đua  năm học 2008-2009. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà  Nội,  ngày 04  tháng 6 năm 2009     Kính gửi: Trưởng các…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP


Số: 338 /ĐHLN-TCCB

V/v Tổng kết, bình xét thi đua

 năm học 2008-2009.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  
 
  Nội,  ngày 04  tháng 6 năm 2009
 

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường

          Để đảm bảo việc bình xét thi đua được chặt chẽ, công khai, đúng quy trình và làm cơ sở để bình xét thi đua và đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2008 – 2009, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:

          Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn của đơn vị tổ chức họp tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua và đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2008 – 2009 theo đúng các tiêu chuẩn, quy định kèm theo. Đối với Cơ sở 2 của Trường tại Đồng Nai (Thực hiện theo quy định hiện hành tại Cơ sở 2).

Sau khi tổng kết, bình xét thi đua và đánh giá cán bộ, viên chức. Các đơn vị gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ (Ô. Yên – Phòng 502) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua Trường họp xét.

 Hồ sơ gửi về gồm:

          – Báo cáo tổng kết năm học 2008 – 2009 của đơn vị;

          – Bản kiểm điểm công tác trong năm học của từng cá nhân;

          – Tổng hợp kết quả bình xét của tập thể và cá nhân.

          – Bản báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân (Từ CSTĐCS/GVG trở lên);

          – Biên bản họp bình xét các danh hiệu thi đua;

          – Phiếu đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm của cá nhân.         

          Thời gian nộp chậm nhất vào ngày 26/6/2009, Đơn vị và cá nhân nào nộp chậm so với thời gian trên Nhà trường sẽ không xét.

Nhận được thông báo này các đơn vị phối hợp với Công đoàn khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.                             

 
 
Nơi nhận:     
Như kính gửi;                
-Hiệu trưởng;       
Các Phó Hiệu trưởng;   
– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN;
– Văn phòng ĐU – CĐ, ĐTN;      
– Lưu VT, TCCB                                                       
 
             
 HIỆU RƯỞNG  
Trần Hữu Viên
( Đã Ký)   
                                                                                         
           
                                 

                                                                             
Các file đính kèm download tại đây:
  Tiêu chuẩn và quy trình xét GV giỏi