Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên K66

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên Khóa 66”

  • Thành phần tham dự: Toàn bộ sinh viên chính quy Khóa 66 – Trường Đại học Lâm nghiệp;
  • Hình thức: Học trực tuyến qua phần mềm Trans;
  • Nội dung và thời gian như sau: