Trường Đại học Lâm nghiệp đứng thứ 57 trong Top 100 trường Đại học đáng học nhất Việt Nam

Dưới đây là danh sách 100 trường Đại học đáng học nhất Việt Nam được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Bốn tiêu chí được đưa ra để đánh giá các trường: Nguồn lực, chất lượng học thuật, môi trường đào tạo và những trường có chỉ số tác động đối với cộng đồng trên website. Trường Đại học Lâm nghiệp được đánh giá, xếp hạng thứ 57 trong tổng 100 Trường đại học đáng học nhất Việt Nam.

Xếp hạng Webometrics không chỉ dựa vào quy mô, số lần truy cập tìm kiếm về trường hay các tài liệu và thông tin khoa học công bố, phát triển chất lượng đào tạo.

Đồng thời, bảng xếp hạng này cũng đánh giá chất lượng tổng thể các mặt hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được thể hiện trên website, đặc biệt là kết quả nghiên cứu và số lượng công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus.

Trường Đại học Lâm nghiệp đứng thứ 57 trong danh sách Top 100 đáng học nhất Việt Nam

                                                                                                                                                                                                                                              Mỹ Nhàn tổng hợp (theo hoc.vtc)
                                                                                                                                                                                                                        Nguồn: Edu2review