Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học

Phụ trách: ThS. Hoàng Minh Thủy 1. Chức năng của Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học: – Tổ chức quản lý, điều hành công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh các trình độ và hình thức đào tạo trong toàn Trường; khảo sát nhu cầu sử dụng và tư vấn việc…

Phụ trách: ThS. Hoàng Minh Thủy

1. Chức năng của Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học:

– Tổ chức quản lý, điều hành công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh các trình độ và hình thức đào tạo trong toàn Trường; khảo sát nhu cầu sử dụng và tư vấn việc làm cho sinh viên; tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình hoạt động xúc tiến tuyển sinh và nhu cầu việc làm liên quan đến Nhà trường.

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; xúc tiến đào tạo; tư vấn du học; hợp tác quốc tế và dịch vụ về xúc tiến đào tạo và du học thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học:

2.1. Nhiệm vụ xúc tiến tuyển sinh và Tư vấn việc làm

a) Nghiên cứu, đề xuất phương án và tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, quảng bá, marketing phục vụ công tác tuyển sinh của Trường;

b) Chủ trì xây dựng, cập nhật, sửa đổi và bổ sung hang năm bộ tài liệu tư vấn, giới thiệu tuyển sinh cho các hệ đào tạo, bậc học của Trường;

c) Tư vấn và giải đáp mọi thông tin có liên quan đến tuyển sinh các hệ đào tạo;

d) Tổng hợp, phân tích số liệu và xây dựng báo cáo số liệu liên quan đến các hoạt động xúc tiến và tư vấn việc làm;

đ) Tự vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp;

e) Điều tra, đánh giá nhu cầu việc làm; định kỳ điều tra và xây dựng báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2.2. Nhiệm vụ Xúc tiến đào tạo ngắn hạn và Du học

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về hợp tác nghiên cứu đào tạo và du học thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xúc tiến thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn theo quy định. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ phù hợp với năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

c) Tư vấn du học; thực tập sinh nước ngoài cho học sinh, sinh viên, học viên của Nhà trường và các đối tượng khác có nhu cầu;

d) Tổ chức thực hiện:

– Các chương trình đào tạo ngắn hạn về các chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp;

– Các khóa bồi dưỡng kỹ năng mềm; đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu, IELTS, TOEFL, iBT,…và các ngoại ngữ khác thoe tiêu chuẩn quốc tế); tổ chức đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đạt chuẩn theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các chuyên môn, nghiệp vụ quy định của pháp luật.

đ) Hợp tác quốc tế, liên danh liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2.3. Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.