Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Quyết định thành lập Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (Center for Sustainable Forest Management and Forest Certification – CSFMFC) được thành lập theo Quyết định số 789/QĐ- ĐHLN-TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.   Cơ cấu tổ chức và nhân…

Quyết định thành lập

Trung tâm Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng (Center for Sustainable Forest Management and Forest Certification – CSFMFC) được thành lập theo Quyết định số 789/QĐ- ĐHLN-TCCB ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.  

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Giám đốc: PGS.TS. Đỗ Anh Tuân

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng và đội ngũ cộng tác viên: 15 người (gồm 03 cán bộ cơ hữu và 12 cộng tác viên), trong đó có 06 PGS, 07 TS.

Chức năng, nhiệm vụ: (i) Tham mưu xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; (ii)  Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, chính sách lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; (iii) Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ về lĩnh vực quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR), chính sách lâm nghiệp; thực hiện cấp các loại chứng chỉ quản lý rừng, chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm khi được tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật; (iv) Hợp tác quốc tế, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý rừng và chứng chỉ rừng, chính sách lâm nghiệp.

Kinh nghiệm và những thành tích đạt được: Đội ngũ cán bộ cơ hữu và cộng tác viên của Trung tâm có chuyên môn sâu, được đào tạo bài bản từ các nước tiên tiến (Mỹ, Đức, Nhật…), giàu kinh nghiệm về lĩnh vực QLRBV, CCR và chính sách lâm nghiệp. Trực tiếp tham gia đánh giá và hỗ trợ 13 công ty lâm nghiệp và nhiều nhóm hộ thực thi QLRBV đã đạt CCR FSC FM/CoC; Tham vấn xây dựng Luật Lâm nghiệp 2017 và một số chính sách về lâm nghiệp.

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tòa nhà A1 – Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

Điện thoại:  0912311434;  Email: dotuan71@yahoo.com