Trung tâm Ngoại ngữ, tin học

Giám đốc: ThS. Hoàng Minh Thủy Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Khoa​ Chức năng: – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức và người học của Nhà trường và các đối tượng khác có nhu cầu; – Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối…

Giám đốc: ThS. Hoàng Minh Thủy

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Khoa​

Chức năng:

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức và người học của Nhà trường và các đối tượng khác có nhu cầu;

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo bồi dưỡng, thi kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Tuyển sinh và quản lý người học.

3. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển Trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục trong lĩnh vực tin học và ngoại ngữ.

8. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

9. Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

10. Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.