Trung tâm Giáo dục thể chất

Trung tâm Giáo dục thể chất

Giám đốc: ThS. Nguyễn Quang Giáp

1. Chức năng của Trung tâm Giáo dục thể chất: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, khoa học công nghệ của Trường, chịu trách nhiệm về chuyên môn các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất; quản lý, duy trì, khai thác sử dụng cơ sở vật chất hiện có phục vụ đào tạo; tổ chức an toàn, hiệu quả các hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao và các dịch vụ khác trong phạm vi khu Liên hợp thể thao (LHTT).

2. Nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục thể chất:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của một bộ môn chuyên môn quy định trong các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và trường Đại học Lâm nghiệp;

b) Phối hợp với các đơn vị và tổ chức có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của khu LHTT trình Hiệu trưởng quyết định;

c) Chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức thực hiện các kế hoạch phục vụ đào tạo, rèn luyện thể chất cho HSSV và các hoạt động thể thao của Nhà trường;

d) Quản lý sử dụng, đề xuất phương án bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị… đảm bảo duy trì và phát triển khu LHTT. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vệ sinh môi trường theo quy định;

đ) Giảng viên thuộc Trung tâm Giáo dục thể chất khi giảng dạy, tập huấn cho HSSV, CBVC tại khu LHTT theo kế hoạch của phòng Đào tạo và các tổ chức đoàn thể… phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật và Nhà trường về việc: đảm bảo an toàn cho HSSV, CBVC; bảo vệ môi trường; giữ gìn dụng cụ, thiết bị tài sản; văn hóa học đường…;

e) Tổ chức quản lý các dịch vụ có thu theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.