Trung tâm Dịch vụ

Trung tâm Dịch vụ

Giám đốc: Th.S Nguyễn Quang Giáp

Phó Giám đốc: KS. Ngô Đức Chiêu

Phó Giám đốc: Th.S. Trịnh Nhân Huy

1. Chức năng của Trung tâm dịch vụ

Trung tâm dịch vụ có chức năng quản lý vận hành cơ sở vật chất, thực hiện các hoạt động dịch vụ và phục vụ người học trong ký túc xá thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm dịch vụ

a) Phục vụ, dịch vụ nhà ở, ký túc xá, ăn uống, điện nước và một số hoạt động khác theo yêu cầu của Nhà trường.

b) Dịch vụ sửa chữa nhỏ, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao quản lý theo thiết kế và dự toán được Nhà trường phê duyệt.

c) Quản lý, vận hành nhà ở, ký túc xá, câu lạc bộ sinh viên, nhà xe, nhà ở tập thể, căng tin, quầy tạp hóa, nhà ăn, internet và các tài sản khác theo quy định.

d) Quản lý học sinh, sinh viên, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong khu vực ký túc xá.

đ) Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân về hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý các nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khách do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.