Triển khai tổng kết năm học 2010 – 2011

Triển khai tổng kết năm học 2010 – 2011 Trường Đại học Lâm Nghiệp

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số: 445/TB-ĐHLN-CT&CTSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  

                Hà Nội, ngày 20  tháng 6  năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc triển khai tổng kết năm học 2010 – 2011

  

 


Kính gửi:

Trưởng các đơn vị trong Trường;

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội SV Trường;

             Ban cán sự các lớp sinh viên.

 

          Thực hiện kế hoạch tổng kết năm học 2010 – 2011, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong Trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên  Trường và Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Đào tạo: Tổng hợp điểm thi hết môn học (điểm thi lần thứ nhất) học kỳ II năm học 2010-2011, cung cấp cho Phòng CT&CTSV, các Khoa và các lớp sinh viên, làm căn cứ xét điểm rèn luyện, học bổng KKHT. Thời gian chậm nhất ngày 02 tháng 8 năm 2011.

2. Phòng Chính trị – CTSV: Tổng hợp các tài liệu liên quan đến việc xét học bổng KKHT, học bổng Chính sách, Trợ cấp xã hội, kiểm tra sổ đăng ký nơi ở, sổ sinh hoạt lớp; đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) trình hội đồng thi đua khen thưởng Trường phê duyệt.

3. Phòng KHCN&HTQT: Cung cấp danh sách và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên cho các Khoa và Phòng CT&CTSV; thời gian chậm nhất ngày 02 tháng 8 năm 2011.

4. Trung tâm dịch vụ: Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên đội tự quản học kỳ II năm học 2010 – 2011, cung cấp cho các Khoa và phòng CT&CTSV; thời gian chậm nhất ngày 02 tháng 8 năm 2011.

5. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường: Đánh giá kết quả hoạt động của các đoàn viên, hội viên có nhiều đóng góp trong phong trào Đoàn, Hội học kỳ II năm học 2010 – 2011, cung cấp cho Phòng CT&CTSV và các Khoa; thời gian chậm nhất ngày 02 tháng 8 năm 2011.

          6. Ban cán sự các lớp sinh viên:

– Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) tổ chức Đại hội lớp và gửi kết quả về nhà trường (phòng CT-CTSV nhà A1).

– Tổ chức họp lớp xét điểm rèn luyện và xét học bổng KKHT kỳ I năm học 2011 – 2012, nộp cho Khoa (một bản trên khổ giấy A4 và một bản điện tử) chậm nhất ngày 10 tháng 8 năm 2011.

          – Thông báo cho những sinh viên thuộc diện xét trợ cấp xã hội: Hộ đói, hộ nghèo nộp giấy tờ  có liên quan về Phòng CT-CTSV từ ngày 01-12/8/ 2011, để Nhà trường xét trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2011-2012.

          – Các lớp khoá 55 lập danh sách và thu bằng tốt nghiệp THPT (bản chính) của sinh viên lớp mình nộp về nhà trường (phòng CT-CTSV nhà A1) trước ngày 19 tháng 8 năm 2011.

          7. Các khoa: Chỉ đạo Giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) hướng dẫn các lớp tổ chức tổng kết năm học 2010 – 2011; xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2011 – 2012; tổng hợp và gửi về Phòng CT&CTSV (một bản trên khổ giấy A4 và một bản điện tử). Thời gian chậm nhất ngày 15 tháng 8 năm 2011.

          Nhận được thông báo, yêu cầu Trưởng các đơn vị trong Trường, Bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch Hội sinh viên Trường và các lớp sinh viên triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng./.

Nơi nhận:

Như kính gửi;

– Lưu phòng CT-CTSV.

                        KT. HIỆU TRƯỞNG

                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                             

                                       

                                           (đã ký)                      

  

                                

                    Trần Văn Chứ