Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tối ngày 26/9/2016, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Phạm Xuân Thâu – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin Đối ngoại, nguyên Vụ trưởng – Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Mục đích của Hội nghị nhằm giúp cho đảng viên trong Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội XII. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thâu đã tập trung nhấn mạnh đến những vấn đề quan trọng được nêu trong tiêu đề Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng được tóm tắt trong 5 nội dung cơ bản: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp & PTNT và đặc điểm, tình hình thực tế của Nhà trường, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua các mục tiêu và giải pháp cơ bản trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Trường ĐHLN trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ, đơn vị tiếp tục triển khai học tập, tuyên truyền trong CBVC, người lao động và học sinh, sinh viên về quan điểm, phương châm và nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các chi bộ tập trung xây dựng Chương trình hành động một cách cụ thể, sát thực, có tính khả thi; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Nhà trường, của từng đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Xuân Thâu – Báo cáo viên  trình bày các nội dung tại Hội nghị

Đồng chí Trần văn Chứ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHLN​ phát biểu

Toàn cảnh Hội nghị

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy Trường ĐHLN.