Triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN năm 2013

Để thực hiện Luật giáo dục đại học và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau:

Kính gửi:

– Các đại học, học viện;
– Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Để thực hiện Luật giáo dục đại học và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 như sau:

1. Thành lập, kiện toàn đơn vị chuyên trách đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2013, từng bước hình thành văn hóa chất lượng bên trong nhà trường. Gửi kế hoạch được phê duyệt về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục qua email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn trước ngày 31/3/2013.

3. Triển khai công tác tự đánh giá; cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài theo quy định tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.