Triển khai công tác của Cụm thi đua khối các trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam

Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2012-2013 của Cụm thi đua; căn cứ kết quả Hội nghị làm việc với Đoàn khảo sát của Công đoàn Nông nghiệp & PTNT Việt Nam về triển khai công tác thi đua công đoàn theo khối cụm các trường trực thuộc ngày 26/9/2012; qua những ý kiến đóng góp về sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định và tiêu chuẩn thi đua theo Cụm của các đơn vị thành viên; nhằm đánh giá kết quả đạt được trong phong trào thi đua của các đơn vị và chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua trong Cụm năm học 2012-2013, lãnh đạo Cụm thi đua khối các trường trực thuộc Công đoàn ngành thông báo nội dung công tác của Cụm và đề nghị các đơn vị thành viên triển khai một số nhiệm vụ như sau:

File thông báo số 05:

Thong bao trien khai Cum thi dua 2012-2013.doc

File đính kèm:

Van ban kem theo 2013.rar