Tổ chức trao học bổng khuyến học và tọa đàm với doanh nghiệp tại Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Thời gian: 08h00, ngày 12 tháng 12 năm 2020. Địa điểm: Phòng họp D – Trường Đại học Lâm nghiệp. Thành phần: Lãnh đạo Trường; Đại diện các phòng ban chức năng; Đoàn TN; Hội SV; Toàn bộ CB, giảng viên và sinh viên Viện CNG&NT; Các nhà tài trợ và doanh nghiệp.

Thời gian: 08h00, ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp D – Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thành phần: Lãnh đạo Trường; Đại diện các phòng ban chức năng; Đoàn TN; Hội SV; Toàn bộ CB, giảng viên và sinh viên Viện CNG&NT; Các nhà tài trợ và doanh nghiệp.