Tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2012-2013

Thực hiện thông báo số 1088/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng về việc Tổ chức triển khai hoạt động NCKH cấp Khoa, Bộ môn năm học 2012-2013. Để nắm rõ kế hoạch tổ chức nghiệm thu Nhà trường thông báo tới các Khoa, Viện và Trung tâm (sau đây gọi tắt là các Khoa) triển khai các bước công việc như sau:

1. Giao cho Hội đồng Khoa học – Đào tạo các Khoa tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Khoa, Bộ môn theo nguyên tắc Hội đồng.

2. Khoa ra quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu; Tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Khoa, Bộ môn trong thời gian từ 02/5/2013 đến 12/5/2013.

3. Các Khoa gửi kế hoạch tổ chức nghiệm thu (danh sách Hội đồng; Thời gian địa điểm tổ chức nghiệm thu) bằng văn bản về Phòng KHCN&HTQT trước 02 ngày nghiệm thu để cùng phối hợp thực hiện.

4. Sau khi nghiệm thu các Khoa tập hợp các mẫu biểu cho Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT chậm nhất vào ngày 15/5/2013 bao gồm:

                   – Quyết định thành lập Hội đồng KH-ĐT cấp Khoa năm 2013;

                   – 01 báo cáo đề tài có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng (Mẫu KBm-04);

     – 01 phai mềm lưu toàn bộ bản điện tử của các báo cáo đề tài;

     – Biên bản nghiệm thu (Mẫu KBm-05); Phiếu đánh giá (Mẫu KBm-06).

     – Tổng hợp báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài (Mẫu KBm-07);

5. Các mẫu biểu đã được đăng tải tại địa chỉ vfu.edu.vn mục Khoa học công nghệ.

6. Kinh phí hỗ trợ nghiệm thu: Được thực hiện theo quy chế chi tiệu nội bộ 2013

Đề nghị Các Ông (Bà) Chủ nhiệm Khoa,Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm triển khai thực hiện theo thông báo. Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị các Khoa trao đổi với Nhà trường qua Phòng KHCN&HTQT để có phương án giải quyết./.

File đính kèm:

Thong bao nghiem thu De tai cap Khoa, Bo mon 2012-2013.docx

4_KBm-04_Mau bao cao de tai.doc

5_KBm-05_Bien ban nghiem thu de tai.doc

6_KBm-06_Phieu danh gia (1).doc

7_KBm-07_Tong hop ket qua nghiem thu de tai.doc