Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH T.P HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số: 13 /ĐT V/v tổ chức Lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên 2009     Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009                                     Kính gửi:        – BCH các chi đoàn;                                                             – BCH các liên chi đoàn….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH T.P HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số: 13 /ĐT

V/v tổ chức Lễ ra quân phát động

Tháng Thanh niên 2009

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2009

                                    Kính gửi:       

– BCH các chi đoàn;

                                                            – BCH các liên chi đoàn.

 

            Thực hiện kế hoạch số 07/KH-ĐT ngày 17/02/2009 của BCH Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2009, BTV Đoàn trường thông báo về việc tổ chức Lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên năm 2009 của Trường Đại học Lâm nghiệp như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 01/3/2009 (Chủ nhật);

– Địa điểm: Hội trường G6, Trường ĐHLN.

– Thành phần: BCH Đoàn trường, BCH các liên chi đoàn, BCH các chi đoàn, các đảng viên trong độ tuổi Đoàn, các đoàn viên ưu tú và các sinh viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đợt I năm 2009.

– Trang phục dự Lễ ra quân: Áo Thanh niên Việt Nam.  

            Để buổi Lễ ra quân thành công tốt đẹp, BTV Đoàn trường yêu cầu BCH các liên chi đoàn, BCH các chi đoàn thông báo tới các đồng chí thuộc thành phần trên đây đến dự đầy đủ và đúng giờ. Các liên chi đoàn có trách nhiệm kiểm tra quân số, lập danh sách báo cáo BTV Đoàn trường./. 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

                                
 
 
                Nguyễn Vũ Lâm