Tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm-Một chặng đường lịch sử ”

Tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm-Một chặng đường lịch sử ”

 
 

CÔNG ĐOÀN NN&PTNT VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

 

Số: 09 -HD/CĐ

 

V/v Tổ chức cuộc thi

tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam,

             80 năm-Một chặng đường lịch sử”           

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            

                            Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công đoàn cơ sở thành viên và các Công đoàn trực thuộc.

Căn cứ Công văn số 175/TLĐ, ngày 11/02/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam; thực hiện công văn số 44/CĐN ngày 24/02/2009 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử”.

I. Mục đích yêu cầu:               

1. Cuộc thi là hình thức sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống tinh thần của CBVC, LĐ, là hình thức tuyên truyền, giáo dục giúp CBVC, LĐ hiểu sâu sắc hơn về 80 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam.

2. Thông qua cuộc thi giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, sinh viên hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn qua từng thời kỳ lịch sử.

II.  Nội dung cuộc thi:

1. Tìm hiểu về các chặng đường lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam;

2. Tìm hiểu về giai cấp công nhân và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

3. Cống hiến ý tưởng cho hoạt động Công đoàn;

4.  Những kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động Công đoàn. 

III. Thể lệ cuộc thi:

1. Tên cuộc thi:

“Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử".

2. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn và sinh viên hiện đang công tác và học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

3. Câu hỏi dự thi: Có bộ câu hỏi kèm theo.

4.  Cách thức tiến hành cuộc thi.

+ Mỗi người chỉ được gửi tham gia 01 bài dự thi; bài thi viết tay hoặc đánh máy vi tính (không chấm bài photocopy).

+ Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị mình đang công tác.

+ Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp thành lập Ban giám khảo để chấm điểm các bài dự thi.

+ Các Công đoàn trực thuộc và các lớp sinh viên tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi sau đó gửi toàn bộ bài viết về Ban Tổ chức cuộc thi cấp trường. Ban tổ chức cấp Trường chỉ nhận chung bài của đơn vị, không nhận bài thi của từng cá nhân.

Sau đó Ban tổ chức công đoàn Trường sẽ chấm và khen thưởng cho tập thể và cá nhân, đồng thời lựa chọn 03 bài xuất sắc nhất tham dự cuộc thi do công đoàn Ngành phát động.

5. Thời gian tiến hành cuộc thi

Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn trực thuộc và các lớp sinh viên tổng hợp, gửi bài dự thi của đơn vị mình về Ban Tổ chức cuộc thi qua Văn phòng Công đoàn, chậm nhất ngày 15/5/2009.

6. Tài liệu tham khảo

Các báo, tạp chí, bản tin trong hệ thống Công đoàn  (Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn…), qua trang Web Tổng Liên đoàn Lao động VN (www.congdoanvn.org.vn)

IV. Khen thưởng của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp.

1. Khen Phong trào:

Tặng thưởng cho 02 đơn vị có nhiều người tham dự và nhiều bài viết có chất lượng, trị giá mỗi đơn vị 500.000 đồng

2. Khen kết quả bài thi:

          + Giải cá nhân: số lượng 15 bài

·        01 giải nhất, tiền thưởng:  300.000đồng/giải;

·        02 giải nhì, tiền thưởng:    200.000 đồng/giải;

·        03 giải ba, tiền thưởng:     150.000 đồng/giải;

·        09 giải khuyến khích:        100.000 đồng/giải.

V. Tổ chức thực hiện:

                        Ban thường vụ công đoàn trường sẽ thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và giao Ban tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trên.

Công đoàn Trường đề nghị các Công đoàn trực thuộc vận động, tuyên truyền cán bộ đoàn viên, hội viên tích cực và hưởng ứng tham gia cuộc thi này. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Ban thường vụ Công đoàn Trường qua Văn phòng Công đoàn điện thoại 0433.840.708, để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Các Công đoàn trực thuộc;

– Uỷ viên BCH Công đoàn Trường;
– Ban chấp hành Đoàn Trường;

– Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 (Đã ký) 

Nguyễn Văn Quân

 

BỘ CÂU HỎI

Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm – Một chặng đường lịch sử

 

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức CĐVN được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập?

Câu hỏi 2: Đồng chí hãy cho biết từ khi thành lập đến nay CĐVN đã trải qua mấy kỳ đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa của các kỳ đại hội?

Câu hỏi 3: Đồng chí hãy cho biết đại hội nào được đánh giá là đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm đổi mới đó được phát triển như thế nào ở ĐH X CĐVN?

Câu hỏi 4: Đồng chí hãy nêu quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước?

Câu hỏi 5: Đồng chí hãy cho biết chiến lược xây dựng giai cấp công nhân của tổ chức CĐ trong giai đoạn hiện nay? Liên hệ thực tiễn tại CĐCS nơi đồng chí sinh hoạt, công tác?

Câu hỏi 6: Đồng chí hãy viết  một bài khoảng 1.500 từ cống hiến ý tưởng hay, có ý nghĩa thực tiễn cho hoạt động CĐ hoặc những kỷ niệm sâu sắc trong hoạt động CĐ của đồng chí?