Tổ chức bảo tồn Động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) tuyển dụng Cán bộ dự án – Bảo tồn thực vật

Tổ chức bảo tồn Động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) – Chương trình Việt Nam đang tuyển dụng Cán bộ dự án – Bảo tồn Thực vật

Nhiệm vụ của FFI là bảo tồn các loài và hệ sinh thái bị đe dọa trên toàn thế giới, lựa chọn các giải pháp bền vững, dựa trên khoa học đúng đắn và có tính đến nhu cầu của con người. Chiến lược của FFI để đạt được sứ mệnh này là hợp tác với các tổ chức trong nước ở tất cả các cấp để hỗ trợ họ xác định và thực hiện các giải pháp bền vững do quốc gia lãnh đạo.

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập www.fauna-flora.org