Tiêu chuẩn Thi đua – Khen thưởng

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TÂY BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP * Số: 45 /ĐT Về tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu thi đua phong trào "HT-RL vì ngày mai lập nghiệp"   Chương Mỹ, ngày 18 tháng 9 năm 2007                                    Kính gửi:                                                             – BCH các liên chi…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TÂY

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

*

Số: 45 /ĐT

Về tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu thi đua

phong trào "HT-RL vì ngày mai lập nghiệp"

 

Chương Mỹ, ngày 18 tháng 9 năm 2007

     

                             Kính gửi:

                                                            – BCH các liên chi đoàn;

                                                            – BCH các chi đoàn. 

 

            Thực hiện NQLT số 10 giữa Bộ GD&ĐT và T.Ư Đoàn về "Tăng cường công tác HSSV và xây dựng Đoàn, Hội, Đội trong trường học giai đoạn 2003-2007"; căn cứ hướng dẫn của BTV tỉnh Đoàn, BTV Đoàn trường xây dựng tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu thi đua phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" trong Trường như sau:

            I. Đối với tập thể chi đoàn cán bộ

            1. Danh hiệu thi đua: "Tập thể giảng dạy, công tác tốt"

            2. Tiêu chuẩn:

            – Chi đoàn có sự nhất trí cao, giữ vai trò xung kích trong các hoạt động của Trường, của đơn vị và trong công tác Đoàn;

            – Có 50% các đoàn viên hàng năm có đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp làm việc;

            – Có 01 công trình, phần việc TN tình nguyện chung sức cùng cộng đồng;

            – Duy trì sinh hoạt chi đoàn đều đặn, hàng năm giới thiệu ít nhất 01 ĐVƯT cho Đảng; không có đoàn viên vi phạm kỷ luật.

            II. Đối với tập thể chi đoàn HSSV

            1. Danh hiệu thi đua: "Học tập, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp".

            2. Tiêu chuẩn:

            – Thực hiện tốt quy chế đào tạo, quy chế rèn luyện;

            – Tổ chức sinh hoạt chi đoàn có nề nếp, sáng tạo về hình thức, phong phú về nội dung, thực hiện tốt chương trình rèn luyện đoàn viên; không có HSSV nghiện hút ma tuý hoặc vi phạm các TNXH, không có HSSV bì kỷ luật từ cảnh cáo trở lên;

            – Tổ chức, tham gia tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; tham gia tốt phong trào TN tình nguyện và phòng chống TNXH;

            – Công tác đoàn vụ, đoàn phí đảm bảo nguyên tắc, Điều lệ Đoàn;

            – Xếp loại học tập, rèn luyện:

 

Học tập %

Rèn luyện %

XS, G, K

TB

Yếu

XS, T

K, TBK

TB

Yếu

25

70

5

15

75

10

0

            III. Thủ tục kiểm tra và xét danh hiệu thi đua

            1. Thời gian: Lấy kết quả học kỳ I của năm học và hoàn thành việc kiểm tra các chi đoàn trong tháng 4 hàng năm;

            2. Nội dung: Nghe báo cáo về công tác Đoàn và phong trào TN, HSSV của đơn vị; khảo sát kết quả học tập và rèn luyện;

            3. Cách thức kiểm tra:

            – BCH các liên chi đoàn kiểm tra các chi đoàn, tập hợp kết quả báo cáo BTV Đoàn trường và đề xuất xếp loại danh hiệu thi đua đối với các chi đoàn.

            – Các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường do BTV Đoàn trường kiểm tra. 

            IV. Quy định về khen thưởng

            1. T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho 01 tập thể hoặc 01 cá nhân;

            2. Tỉnh Đoàn tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân;

            3. Đoàn trường tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc. Mỗi chi đoàn bình chọn 01 đoàn viên đề nghị BTV Đoàn trường tặng Giấy khen (các cá nhân được đề nghị khen thưởng, đơn vị đó phải được công nhận là vững mạnh).

            Trên đây là tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu thi đua phong trào "Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp" và cũng là tiêu chuẩn cơ bản để xếp loại chi đoàn hàng năm. BTV Đoàn trường đề nghị BCH các liên chi đoàn, các chi đoàn căn cứ thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Trường học TĐ;

– Lưu: VPĐT.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Vũ Lâm