Tiếp tục tạm dừng kế hoạch học tập đến hết ngày 15/3/2020 của HSSV các bậc, các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp do dịch Covid-19

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tạm dừng kế hoạch học tập của HSSV các bậc, các hệ đào tạo (tại Cơ sở chính và Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai) trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 như sau: