Thực hiện công văn số 772/BNV-TL của Bộ Nội vụ

Triển khai công văn số 772/BNV-TL ngày 05/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong năm 2012 (văn bản kèm theo), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

tt4829_1663TCCB.PDF