Thư viện.

Thư viện

Giám đốc: TS. Trần Ngọc Thể

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Lan Phương – Điện thoại: 02433.840.837

Phó Giám đốc: ThS. Tạ Hồng Đông

1. Chức năng của Thư viện: Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Nhà trường về công tác Thông tin – Thư viện; Tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học; Quản lý và biên tập Website, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường.

2. Nhiệm vụ của Thư viện:

a, Thu thập, xử lý, bảo quản, kiểm kê nguồn tài nguyên thông tin tổng hợp (tài liệu in, điện tử,…) tại Thư Viện, đáp ứng nhu cầu thông tin – tư liệu của bạn đọc;

b, Tổ chức thực hiện công tác phát triển và sử dụng hiệu quả các sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; 

c, Tham gia và tổ chức thực hiện công tác xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, thông tin tư liệu của Nhà trường theo quy định của pháp luật; 

d, Quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thu thập, đăng tải thông tin trên website Trường theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Lâm nghiệp;

đ, Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan Thông tin – Thư viện trong và ngoài nước (nếu có);

e, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và số hóa tài liệu nhằm hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu điện tử phục vụ công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

g, Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời các hoạt động về Thông tin – Thư viện theo yêu cầu của cấp trên và Trường Đại học Lâm nghiệp;

h, Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.