Thư viện

Giám đốc: TS. Trần Ngọc Thể – Điện thoại: 02485.886.618 Phó Giám đốc: ThS. Phạm Lan Phương Phó Giám đốc: ThS. Phạm Lê Hoa I. Vị trí và chức năng Quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện phục có hiệu quả cho công tác đào tạo, học…

Giám đốc: TS. Trần Ngọc Thể – Điện thoại: 02485.886.618

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Lan Phương

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Lê Hoa

I. Vị trí và chức năng

Quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện phục có hiệu quả cho công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học trong Trường Đại học Lâm nghiệp và nhu cầu của bạn đọc.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống Thông tin – Thư viện trong Trường.

2. Bổ sung, phát triển nguồn lực tài liệu trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; Thu nhận các tài liệu nội sinh trong Trường, gồm: khoá luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo (cả tài liệu in và tài liệu điện tử) và các dạng tài liệu tham khảo khác của Trường…; Các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng; Tài liệu trao đổi giữa các Thư viện.

3. Tổ chức phục vụ, tập huấn, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ tài liệu thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình phục vụ.

4. Tham gia và phối hợp với các đơn vị trong Trường, các đơn vị xuất bản có liên quan tổ chức thực hiện công tác in ấn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, luận án, luận văn, khóa luận, ấn phẩm thông tin tư liệu… của Nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.

5. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tài liệu, thực hiện các nhiệm vụ/dự án nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phục vụ; Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu nhằm tăng cường nguồn tài liệu điện tử phục vụ hoạt động đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học,… trong Trường và nhu cầu của bạn đọc.

7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ.

8. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Thư viện theo quy định. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác. Tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.

9. Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kịp thời các hoạt động của Thư viện theo yêu cầu của cấp trên và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

10. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.