Thu học phí sinh viên Khoá 53 kỳ II năm học 2008-2009

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP —————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————– Số:      /ĐHLN-TCKT Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009   THÔNG BÁO V/v: Thu học phí sinh viên Khoá 53 kỳ II năm học 2008-2009  …

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

——————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

Số:      /ĐHLN-TCKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009
 

THÔNG BÁO

V/v: Thu học phí sinh viên Khoá 53 kỳ II năm học 2008-2009

 


                                    Kính gửi:    – Ban chủ nhiệm các Khoa;

                                                – Các lớp sinh viên Khoá 53.
 

Trong tháng 3 Nhà trường đã triển khai thu học phí Khoá 53-Nhưng cho đến nay việc thu học phí của K53 vẫn còn nhiều bất cập từ phía sinh viên như:

1-Một số sinh viên chưa làm thẻ ATM thuộc ngân hàng Viettin bank

2-Thẻ ATM thuộc ngân hàng Viettin bank sinh viên tự làm chưa báo lại tài khoản cho Phòng Tài chính-Kế toán của Trường.

Nhà trường yêu cầu những sinh viên Khoá 53 chưa có thẻ ATM khẩn trương làm thẻ tại Chi nhánh ngân hàng Công thương Láng-Hoà Lạc (cạnh bưu điện Xuân Mai) và những sinh viên đã có thẻ ATM thuộc ngân hàng Viettin bank lên phòng 205 (gặp ông Phương) để báo lại số tài khoản của mình.

1-Hạn cuối của đợt thu học phí kì II năm học 2008-2009: Từ  01/4/2009 đến 20/4/2009

2-Phương thức thu: sinh viên nạp tiền vào thẻ ATM (Số tiền tối thiểu tương ứng với số tín chỉ đăng ký, cộng thêm số tiền nộp còn thiếu kỳ trước do đăng ký vượt số tín chỉ và 50.000 đồng tiền lưu tại thẻ) Chi nhánh Ngân hàng Công thương Láng Hoà Lạc trích tài khoản ATM của học sinh để thu học phí bằng số tiền học sinh đã đăng ký theo tín chỉ và số nợ cũ.

Ghi chú:  + Nhà Trường đã cam kết chấp thuận và uỷ quyền cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương Láng Hoà Lạc được toàn quyền và chủ động trích tài khoản ATM để thu học phí theo chỉ định của Trường (Theo đăng ký học tín chỉ của sinh viên).

                  + Những sinh viên không nộp tiền học phí sẽ không được dự thi các môn đã đăng ký của kỳ II năm học 2008-2009.

Nhận được thông báo này yêu cầu chủ nhiệm các khoa thông báo cho cố vấn học tập các lớp chỉ đạo Lớp trưởng các lớp khoá 53 thông báo đến từng sinh viên của lớp mình.
 
 

                                                                       

KT.HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu trưởng

Nơi nhận:

Các lớp sinh viên Khoá 53;

– Các Khoa;

Lưu TC-KT

– Website của Trường

                              (Đã ký)

                          Nguyễn Văn Tuấn