Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

TẢI THÔNG TƯ TẠI ĐÂY  Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở

TẢI THÔNG TƯ TẠI ĐÂY no

Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở