Thông tin về những đóng góp mới của nghiên cứu sinh Trần Quốc Hoàn

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ             1. Tên Luận án: Nghiên cứu phân vùng lập địa phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Bình Phước.             2. Thông tin về Nghiên cứu sinh                         –  Họ và tên: Trần Quốc Hoàn, khóa: 2010 – 2013.                         – Chuyên ngành: Lâm sinh.                         – …

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

            1. Tên Luận án: Nghiên cứu phân vùng lập địa phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Bình Phước.

            2. Thông tin về Nghiên cứu sinh

                        –  Họ và tên: Trần Quốc Hoàn, khóa: 2010 – 2013.

                        – Chuyên ngành: Lâm sinh.

                        –  Mã số: 62620205.

                        – Học vị: Thạc sĩ Lâm nghiệp.

                        – Người hướng dẫn khoa học:

                        * GS.TS Vương Văn Quỳnh, Trường Đại học Lâm nghiệp.

                        * TS. Đỗ Xuân Lân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

                        – Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp.

            3. Những đóng góp mới về học thuật

             Luận án bổ sung những cơ sở khoa học cho việc đánh giá và phân vùng lập địa phục vụ sản xuất lâm nghiệp như sau:

            – Đã xây dựng và áp dụng chỉ số sinh trưởng tương đối, cho phép phân tích ảnh hưởng của lập địa đến sinh trưởng của những lô rừng trồng có tuổi khác nhau và làm căn cứ cho đánh giá lập địa. Trong khi những nghiên cứu về ảnh hưởng của lập địa đến sinh trưởng của rừng trồng trước đây thường đòi hỏi các lô rừng trồng đưa vào phân tích phải cùng tuổi như nhau.

            – Đã xây dựng chỉ số đất tổng hợp để đánh giá mức độ ảnh hưởng tổng hợp của mỗi loại đất đến sinh trưởng của mỗi loại rừng trồng bằng phương pháp định lượng thay cho phương pháp định tính trước đây.

            – Đã áp dụng thành công kỹ thuật GIS trong nghiên cứu phân vùng lập địa cho một lãnh thổ thông qua hệ thống lưới cơ sở dữ liệu dạng raster. Đây là hệ thống lưới ô vuông có cạnh 100 m, tại mỗi ô vuông lưu giữ các thông tin về lập địa và sinh trưởng của rừng trồng, đây là tiền đề cho phép ứng dụng kỹ thuật tin học vào đánh giá, phân vùng lập địa phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp.

            – Đã cung cấp bộ cơ sở dữ liệu phong phú về lập địa, sinh trưởng của rừng trồng ở Bình Phước, đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho những nghiên cứu khác về nông lâm nghiệp, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

            4. Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

            – Tạo ra hệ thống lưới cơ sở dữ liệu lập địa dạng raster phủ kín diện tích tự nhiên tỉnh Bình Phước (687.466 ô vuông), trong đó mỗi ô lưới đều định lượng được giá trị các yếu tố cấu thành lập địa, sinh trưởng của cây trồng để làm cơ sở cho việc nghiên cứu lập địa đến từng ô lưới (tương đương 1 ha ngoài thực địa).

            –  Thiết lập được tiêu chuẩn phân loại lập địa cho: tiểu vùng lập địa, dạng đất đai, dạng lập địa, tiềm năng sản xuất và khả năng thích hợp cho một số loại rừng trồng chủ yếu để đánh giá, phân vùng đất lâm nghiệp tỉnh Bình Phước tương đối toàn diện và có hệ thống.

            – Thiết lập được chỉ số sinh trưởng tương đối của rừng trồng, loại bỏ được ảnh hưởng của tuổi, làm tiêu chuẩn đánh mức độ thích hợp của một số loại rừng trồng chủ yếu (gồm: Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb), Sao đen (Hopea odorata Roxb), Keo lai (Acacia auriculifomis x Acacia mangium), Cao su (Hevea brasiliensis Muell -Arg), Điều (Anacardium occidentale L) với lập địa tỉnh Bình Phước.

            – Trên cơ sở chỉ số sinh trưởng tương đối của rừng trồng đã xác định chỉ số đất tổng hợp của một số loại đất cho một số loại rừng trồng chủ yếu tại Bình Phước. Xác định được trọng số của một số yếu tố lập địa trên cơ sở phân tích tương quan riêng phần giữa chỉ số sinh trưởng tương đối của rừng trồng với các yếu tố lập địa.

            – Toàn bộ kỷ thuật đã sử dụng để xử lý dữ liệu cho nghiên cứu phân vùng lập địa đều được thực hiện bằng phương pháp: Xây dựng và phân tích các phương trình hồi quy trong Statgraphics 15. Phân tích không gian trong ArcGIS 10 và Mapinfo 10.5. Lập trình ứng dụng và phát triển phần mềm quản lý lập địa tỉnh Bình Phước Site management 1.0  trong Microsoft Visual Foxpro 9.0.

            Hướng dẫn khoa học                                                                   Nghiên cứu sinh

 

       GS.TS. Vương Văn Quỳnh

            TS. Đỗ Xuân Lân                                                                         Trần Quốc Hoàn


            INFORMATION OF PhD DISSERTATION

1. Title of dissertation

Research on zoning the site for forestry

 production in Binh Phuoc province

2. Information of PhD candidate

                        – Full name: Tran Quoc Hoan, course: 2010 – 2013.

                        – Speciality: Silviculture

                        –  Code: 62620205.

                        – Academic title: MSc. in forestry

                        – Supervisor:

                        * Prof. Dr: Vuong Van Quynh, Forestry University

                        * Dr. Do Xuan Lan, Ministry of Agriculture and Rural development.

                        Training institution: Viet Nam Forestry University

3. The new contributions on academic

            The dissertation has contributed scientific bases for eveluation and zoning of site for forestry production as follows:

            – Has constructed and applied relative growth index for analyzing the influence of the site to growth of artificial forest stands at different ages for evaluation the site. Mean while, the previous researches on the influence of the site to growth of artificial forest stands had required the artificial forest stands to be in the same age.

            – Has constructed synthetic soil index to evaluate the grade of synthetic influence of each kind of soil to growth of every artificial forest by quantitative method in stead of the previously qualitative method.

            – Has successfully applied the GIS technology in site zoning research for a region by establishing the database net system with raster format structure. This is the 100 m x 100 m square grid system, the information about the site and the growth of artificial forest has been recorded at each square. This is a premise allowing the applications of the informatic technolgy in evaluating and zoning the site for forestry production.

            – Has provided plentiful database about site, the growth of artificial forests in Binh Phuoc province. This is valuable reference materials for different researches on agriculture, forestry, environment, natural resource management.

4. The new points take from research results of the Dissertation

            – Has created the site data base grid system with raster format structure, that completely covers natural area of Binh Phuoc province (687.466 squares), in which, each square was quantified the value of site factors, growth of artificial forests to base for researching site to every square grid (equivalent 1 hectare in the field).

            – Has established the site classification criteria for: site sub region, land type, site type, potential production and suitable capability for a number of major artificial forests for evaluating and zoning the forestry land in Binh Phuoc province with relative completion and systemization.

            – Has established relative growth index of artificial forest without the influence of age factor to make criteria for evaluating suitable grade of a number of major artificial forests (including: Dipterocarpus alatus Roxb, Hopea odorata Roxb, Acacia auriculifomis x Acacia mangium, Hevea brasiliensis Muell -Arg, Anacardium occidentale L) with site of the  province.

            – Based on relative growth index of artificial forests, this dissertation have determined the synthetic soil index of a number of soil kinds for a number of major artificial forest types in Binh Phước. In addition, this dissertation have determined the weight of several of site factors by applying the partial correlation analysis between relative growth index of artificial forest and site factors.

            – All the techniques used to process data for the site zoning research ware implemented by the following methods: Establishing and analyzing regression equations in Statgraphics 15.  Analyzing spatial data in ArcGIS 10 and MapInfo 10.5.  Implementing the applied programming and developing a site management software for Binh Phuoc province in the environment of Microsoft Visual FoxPro 9.0.

            Supervisor(s)                                                                    PhD Candidate

 

  Prof. Dr: Vuong Van Quynh

   Dr. Do Xuan Lan                                                                          Tran Quoc Hoan

Tóm tắt luận án và luận án của NCS Trần Quốc Hoàn:

Tom tat luan an NCS Tran Quoc Hoan.doc

Luan an NCS Tran Quoc Hoan.rar