Thông tin về những đóng góp mới của nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Hiếu

 TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ biến tính nhiệt gỗ keo tai tượng (Acacia mangium Willd) Chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản Mã số: 62 54 03 01 Nghiên cứu sinh: NGUYỄN TRUNG HIẾU Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TRẦN VĂN CHỨ…

 TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài:

Nghiên cứu công nghệ biến tính nhiệt gỗ keo tai tượng (Acacia mangium Willd)

Chuyên ngành:

Kỹ thuật chế biến lâm sản

Mã số:

62 54 03 01

Nghiên cứu sinh:

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Người hướng dẫn khoa học:

PGS. TS. TRẦN VĂN CHỨ

Cơ sở đào tạo:

Trường Đại học Lâm nghiệp

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về mặt học thuật:

Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ biến tính nhiệt trong môi trường không khí để xử lý nâng cao tính ổn định kích thước gỗ Keo tai tượng.

2. Về mặt lý luận:

 Luận án đã xác định được mối quan hệ giữa thông số công nghệ biến tính nhiệt (nhiệt độ và thời gian xử lý) với một số tính chất vật lý, cơ học cơ bản của gỗ Keo tai tượng. Trên cơ sở mối quan hệ đó đã xác định được công thông số công nghệ biến tính nhiệt hợp lý để xử lý cho gỗ Keo tai tượng trồng tại Hà Giang.

3. Những luận điểm mới rút ra được từ những kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án: Thông qua việc áp dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại gồm: chụp ảnh bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM), phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phổ nhiễu xạ tia X (XRD), phổ quang điện tử tia X (XPS), luận án đã làm rõ được cơ chế thay đổi về cấu tạo hiển vi và cấu trúc hóa học của gỗ keo tai tượng trong quá trình xử lý biến tính. Từ đó đã giải thích được quy luật thay đổi tính chất gỗ keo tai tượng do quá trình biến tính nhiệt gây ra.

                                                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

Nghiên cứu sinh

NguyễnTrungHiếu 

 


INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title:

Study on thermal modification technology of Acacia mangium wood

Specialty:

ForestProduct Processing and Engineering

Ref. Code No.:

62 54 03 01

Ph.D. Candidate:

Nguyen Trung Hieu

Supervisor:

Assoc. Prof. Dr.Tran Van Chu

Academic Institution:

VietnamForestryUniversity

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

1. Academic aspect

The dissertation is the Vietnam’s first study report on improvement of dimensional stability of Acacia mangium wood by thermal modification technology in air.

2. Theory aspect

The results of this work showed that the heat treatment parameters including treatment temperature and treatment duration influenced significantly on some physical and mechanical properties of Acacia mangium wood. Based on the relationships of heat treatment parameters with the heat-treated wood properties, the reasonable heat treatment parameters of Acacia mangium wood planted in Ha Giang province have been determined.

3. New findings from the results of the study

Changes in microstructure and chemical structure of Acacia mangium wood after thermal modification were studied by Scanning electron microscope (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and X-ray diffraction (XRD). From these analysis data, the changes in wood properties of Acacia mangium wood after thermal modification process were clarified.

Hanoi, 10thOctober 2013

Ph.D. Candidate

Nguyen Trung Hieu

Tóm tắt luận án và trích yếu luận án của NCS Nguyễn Trung Hiếu:

Tom tat luan an NCS Nguyen Trung Hieu.doc

Luan an Nguyen Trung Hieu.doc

Thong tin ve luan an cua NCS Nguyen Trung Hieu.doc