Thông tin về những đóng góp mới của NCS Nguyễn Xã Hội

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN   Tên luận án: Nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng Họ và tên tác giả: Nguyễn Xã Hội Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí Mã số: 62520103 Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp  Kết quả…

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: Nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

Họ và tên tác giả: Nguyễn Xã Hội

Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã số: 62520103

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Lâm nghiệp

 Kết quả của luận án đã có những đóng góp mới về lý luận, khoa học và thực tiễn sau đây:

Đóng góp mới về mặt lý luận:

Luận án nghiên cứu dao động của xe chữa cháy rừng đa năng khi chuyển động trong rừng với điều kiện không có đường, xe chịu kích động động học của mặt đất rừng là hàm ngẫu nhiên, hàm điều hòa và kích động động lực học của  xung lực của cơ cấu cắt cỏ rác dưới dạng hàm xung điều hòa.

Ý nghĩa khoa học

– Luận án đã xây dựng được mô hình dao động trong không gian cho xe chữa cháy rừng đa năng chịu lực kích động động học do độ mấp mô mặt đất rừng và lực kích động động lực học do hệ thống cắt cỏ rác gây ra, từ đó đã thiết lập được hệ phương trình vi phân dao động của xe. Nghiên cứu trong luận án là một vấn đề hết sức mới mà chưa có một công trình nào nghiên cứu cả. Kết quả nghiên cứu sẽ là một tài liệu tham khảo tốt khi nghiên cứu khảo sát động lực học của các loại xe chữa cháy rừng khi hoạt động trong rừng không có đường.

– Luận án đã thiết lập được chương trình để mô phỏng dao động của xe với lực kích động động học do độ mấp mô mặt đất rừng là hàm ngẫu nhiên và lực kích động động lực học do hệ thống cắt cỏ rác gây ra là hàm xung tuần hoàn, đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến dao động. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ làm cơ sở cho việc lựa chọn được các chế độ làm việc hợp lý cho xe chữa cháy rừng đa năng vừa đạt được hiệu quả chiến đấu, vừa đảm độ an toàn, ổn định cho xe khi hoạt động chữa cháy trong rừng.đồng thời cũng là cơ sở khoa học để hoàn thiện xe chữa cháy rừng đa năng.

– Luận án đã áp dụng các phương pháp thí nghiệm để đo và xác định: tọa độ trọng tâm, mômen quán tính, độ cứng của lốp, của nhíp, độ mấp mô bề mặt đất rừng, gia tốc dao động, góc lắc dọc và góc lắc ngang thân xe. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm là đóng góp mới cho việc nghiên cứu thực nghiệm các loại xe chữa cháy rừng khi hoạt động trong rừng không có đường.

Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ được sử dụng cho việc xác định chế độ làm việc hợp lý và hoàn thiện thiết kế chế tạo xe chữa cháy rừng đa năng trong dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước " Hoàn thiện công nghệ và thiết kế chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng"  mã số DAĐL- 2011.

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

 

 

 TS Dương Văn Tài

 

 

TS Nguyễn Văn Bỉ

 

 

Nguyễn Xã Hội

 


 INFORMATION ON THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

         Topic: Study the dynamic of multi-purpose forest fire truck

         Full name of graduate student: Nguyen Xa Hoi

         Major: Mechanical Engineering    Code: 62520103

         Name of Institution: University of Forestry

 The result of the thesis has the new contributions to the science and practical as follows:

The new contributions to the science

         -The thesis has established the oscillation models in space for the multi-purpose forest fire truck bearing the vibratory impulse by the forest ground roughness and the vibratory impulse by the caused trash grass cutting system. From that, we can establish a system of the oscillations differential equations of the truck.

         The research of the thesis is quite new which no research has been done before. The research result will be considered as a good document for reference when studying and surveying the dynamics of all kinds of forest fire trucks in case of working in forest without road.

        – The thesis has established the programs in order to simulate the oscillations of the truck with the vibratory impulse by forest ground roughness is a random function and the vibratory impulse by the caused trash cutting system is circulation function. The thesis has surveyed the effects elements on the oscillation. The research result of the thesis will make basis for selecting the appropriate working mode for the multi-purpose forest fire truck and attaining the effeciveness for the forest firefighting and ensuring the safety and stability for truck when working. Consurently,  this is also the scientific basis to perfect the multi-purpose forest fire truck.

         – The thesis has applied the test method for measuring and determining: the centric coordinates, the inertia moment, the stiffness of tyre and springs, roughness of forest ground surface, oscillation acceleration, pitching angle and horizontal angle of the truck body. The experimental research result is the new contribution to the experimental research of all kinds of forest fire trucks in case of working in forest without road.

The new contributions to the practical

            The research results of the thesis have been used to determine the appropriate working mode and improve the design and manufacture of the multipurpose forest fire truck in the state-level pilot project "Improving technology, design and manufacture of some firefighting specialized equipments "code DADL-2011. The multi-purpose forest fire trucks have been mass produced to supply the market.

Supervisors

Graduate Student

 

 

 

        Dr. Duong Van Tai

 

 

 

Dr. Nguyen Van Bi

 

 

 

         Nguyen Xa Hoi

     

 Tóm tắt luận án và trích yếu luận án của NCS Nguyễn Xã Hội: