Thông tin luận án của NCS Phạm Quang Tùng

1. Tên luận án: Nghiên cứu quản lý đa dạng sinh học tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình (huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu) 2. Tên tác giả:         Phạm Quang Tùng. 3. Chuyên ngành: Lâm sinh.                       4. Mã số:                62.62.02.05. 5. Cơ sở đào tạo:    Trường Đại học…

1. Tên luận án: Nghiên cứu quản lý đa dạng sinh học tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình (huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu)

2. Tên tác giả:         Phạm Quang Tùng.

3. Chuyên ngành: Lâm sinh.                      

4. Mã số:                62.62.02.05.

5. Cơ sở đào tạo:    Trường Đại học Lâm nghiệp.

6. Giáo viên hướng dẫn: GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

7. Điểm mới của luận án:

a. Những điểm mới về học thuật, lý luận

–         Lần đầu tiên có sự đánh giá tổng hợp về hiện trạng tài nguyên ĐDSH tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình

–         Lập danh lục đầy đủ và hệ thống động vật và thực vật tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình

b. Những điểm mới về khoa học và thực tiễn

–         Cung cấp nhiều số liệu phân tích tình hình quản lý tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình

–         Đề xuất mở rộng Khu BTTN Ngọc Sơn- Ngổ Luông thêm 3 xã Pù Bin, Noong Luông, Vạn Mai thuộc huyện Mai Châu.

–         Đề xuất cơ sở khoa học và thực tiễn cho tổ chức quản lý, phát triển bền vững ĐDSH tại dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình.

File đính kèm, gồm:
-Thông tin mới của luận án (tiếng Anh, Tiếng Việt)
-Toàn văn nội dung của luận án
-Tóm tắt luận án