Thông báo xét khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên lớp K53 KTXDCT, K54 hệ chính quy và lớp liên thông K6

Thực hiện Công tác Tổng kết khóa học các lớp 53 KTXDCT, K54, và K6 Liên thông. Nhà trường ra thông báo số 67/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 01/4/2013, về việc triển khai tổng kết kháo học và tuyên dương các SV có kết quả HT khá trở lên và SV có thành tích trong công tác học tập và rèn luyện toàn khóa.

File đính kèm:

Tongketkhoa54.pdf