Thông báo viết bài đăng tạp chí KH&CNLN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THƯ VIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 894 V/v: Viết bài đăng tạp chí KH&CNLN Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013                          Kính gửi: – Trưởng các đơn vị trong Trường;                                           –…

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 894

V/v: Viết bài đăng tạp chí KH&CNLN

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

                         Kính gửi: – Trưởng các đơn vị trong Trường;

                                          – Tổ trưởng các Tổ nữ công trong Trường.                  

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho trường Đại học Lâm nghiệp; Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP. Với tôn chỉ, mục đích: Giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sau khi đã được nghiệm thu, đánh giá; kết quả ứng dụng khoa học công nghệ vào mục đích phát triển nông lâm nghiệp; phục vụ đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học; Phổ biến những thành tựu khoa học, kinh tế, quy trình công nghệ sản phẩm, sản xuất do các nhà khoa học thực hiện, đề xuất trong lĩnh vực nông lâm  nghiệp. Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước cho tính điểm công trình.

Căn cứ vào đề nghị của Ban nữ công, Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp sẽ ra một số chuyên san chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Để kịp tiến độ ra tạp chí, yêu cầu các tác giả nữ là nhà khoa học, giáo viên, cán bộ tham gia viết bài. Bài viết ở dạng: Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; các bài viết về nghiên cứu chuyên môn, chuyên đề hoặc các bài dịch phục vụ chuyên môn đào tạo.

Thời gian nộp bài chậm nhất ngày 20 tháng 09 năm 2013.

Bài đăng Tạp chí đề nghị gửi về Thư viện Đại học Lâm nghiệp (bà Phạm Lê Hoa địa chỉ mail: phamlehoavfu@gmail.com, số điện thoại: 0947170565) gồm: 01 bản in kèm theo bản điện tử./.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;                                                                         

– Ban Giám hiệu;     

– Lưu VT, Ban biên tập.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Văn Chương