Thông báo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Lần thứ 13 năm 2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: ………. /TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà  Nội,  ngày 07 tháng 3 năm 2014 THÔNG BÁO Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú Lần thứ…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: ………. /TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà  Nội,  ngày 07 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Lần thứ 13 năm 2014

Thực hiện văn bản số 1121/BNN-TCCB ngày 04/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) lần thứ 13 năm 2014, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong Trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến đến toàn thể giáo viên của đơn vị mình (kể cả giáo viên kiêm giảng) nội dung của Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/02/2012 về việc hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu  NGND, NGƯT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản kèm theo).

2. Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn tại Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT, trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, Chủ nhiệm các khoa tổ chức họp đơn vị:

– Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức (có ít nhất 80% số CBVC dự họp trên tổng số CBVC của đơn vị) và đại diện học sinh sinh viên (Ban cán sự các lớp trong khoa hoặc Ban cán sự một số lớp giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy) để cho giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn.

– Nội dung: Toàn thể cán bộ, viên chức, đại diện học sinh sinh viên trong đơn vị trao đổi thành tích, công lao của từng người, so sánh, đối chiếu với tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm.

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu được công bố công khai trong đơn vị, những giáo viên được giới thiệu lên Hội đồng cấp cơ sở phải đạt từ  80% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, viên chức và đại diện học sinh sinh viên dự họp trở lên.

3. Các giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu  NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014 hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tặng của cá nhân (03 bộ):

– Bản khai thành tích cá nhân NGND, NGƯT: Mẫu 03;

– Nhận xét của nơi cư trú: Mẫu 04;

– Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

4. Các đơn vị gửi biên bản họp giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm (mẫu 01), danh sách giới thiệu của khoa (mẫu 02);  hồ sơ cá nhân (bản khai thành tích cá nhân mẫu 03, nhận xét của nơi cư trú mẫu 04 và các minh chứng kèm theo về Hội đồng Trường qua Phòng TCCB (ông Hoàng phòng 502, Nhà A2) trước ngày 14/3/2014 (thông tin chi tiết được đăng trên Website: http://WWW.vfu.edu.vn./.)  để Hội đồng cấp Trường tiếp tục xem xét.

Do yêu cầu thời gian phải hoàn chỉnh hồ sơ tại trường để gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 01/4/2012 và quy trình xét tặng phải qua nhiều bước, Nhà trường đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đúng thời gian quy định. Đơn vị nào nộp chậm sau ngày 14/3/2014  coi như không có người đủ tiêu chuẩn và Thủ trưởng đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước CBVC của đơn vị./.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:                                                                            

– Trưởng các đơn vị                                                          (đã ký)

– Hiệu trưởng; 

– CTHĐ trường;                                   

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Chủ tịch công đoàn;

– Văn phòng ĐU, CĐ, ĐTN, HSV;

– Lưu: VT, TCCB.                                                     Trần Văn Chứ

Chi tiết xin xem file đính kèm:

NGUT-2014.rar