Thông báo về việc xét giải thưởng, học bổng KOVA năm 2014

Tệp tin đính kèm: – Đơn xin tham gia xét học bổng KOVA: 0002.jpg – Đơn xin sinh viên tham gia xét giải thưởng KOVA:0005.jpg – Báo cáo thành tích cá nhân: 0006.jpg – Bản khai hoàn cảnh gia đình:0007.jpg; 0008.jpg      

Tệp tin đính kèm:

– Đơn xin tham gia xét học bổng KOVA: 0002.jpg

– Đơn xin sinh viên tham gia xét giải thưởng KOVA:0005.jpg

– Báo cáo thành tích cá nhân: 0006.jpg

– Bản khai hoàn cảnh gia đình:0007.jpg0008.jpg