Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Thông tin chi tiết xem tại đây  1. Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 về lịch xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2019 2. Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bổ công nhận chức…

Thông tin chi tiết xem tại đây no

1. Công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 về lịch xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2019

2. Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bổ công nhận chức danh và miền nhiệm chức GS, PGS