Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020

Tệp đính kèm: 1. Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 về việc thông báo lịch xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020  2. Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020 tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Tệp đính kèm:

1. Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 về việc thông báo lịch xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020 

2. Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2020 tại Trường Đại học Lâm nghiệp