Thông báo Về việc viết đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Kính gửi: Các đơn vị trong trường Căn cứ vào công văn số 186/SKHCN-KHTC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về việc viết đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013, phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế kính đề nghị trưởng các đơn vị thông…

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

Căn cứ vào công văn số 186/SKHCN-KHTC của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về việc viết đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013, phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế kính đề nghị trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ viên chức trong đơn vị để tham gia viết đề xuất.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân tham gia viết đề xuất theo đúng mẫu phiếu đề xuất của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng từ wibsite:  http:\\\\http://www.khcncaobang.gov.vn/ hoặc download trên mạng của trường ĐHLN, mục khoa học công nghệ.

Mỗi đề xuất gửi 02 bản in về phòng KHCN&HTQT và 01 file mềm về địa chỉ email: ngocy09@gmail.com trước ngày 25 tháng 4 năm 2012. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với ông Hoàng Ngọc Ý, điện thoại: 04 33840710; di động: 093 4446422.

          Xin trân trọng cảm ơn./
Tải mẫu tại đây
 

Nơi nhận:

Như trên;

Ban giám hiệu (để báo cáo);

Lưu: VT, Phòng KHCN&HTQT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Bùi Thế Đồi