Thông báo về việc tổng kết, đánh giá, nhận xét CBVC và bình xét thi đua năm học 2011 – 2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số: ..494. /TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Hà  Nội,  ngày 16  tháng 5 năm 2012   THÔNG BÁO Về việc tổng kết, đánh giá, nhận xét CBVC và bình xét thi…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số: ..494. /TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

  


  Nội,  ngày 16  tháng 5 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Về việc tổng kết, đánh giá, nhận xét CBVC

và bình xét thi đua năm học 2011 – 2012

  


Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường.

 

Năm học 2011 – 2012 sắp kết thúc, các đơn vị chuẩn bị tiến hành tổng kết năm học. Để bảo đảm tiến độ, kế hoạch tổng kết, đánh giá, nhận xét cán bộ, viên chức và bình xét thi đua năm học 2011 – 2012 được chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:

          1. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn của đơn vị tổ chức họp tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua và đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2011 – 2012 theo đúng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành tại Quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét thi đua, khen thưởng Trường đại học Lâm nghiệp (ban hành theo Quyết định số 959/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 20/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp). Đối với Cơ sở 2 thực hiện theo quy định hiện hành tại Cơ sở 2.

2. Sau khi tổng kết, bình xét thi đua và đánh giá cán bộ, viên chức, các đơn vị gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ (ông Hoàng – Phòng 502, Email: hoangthidualn@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua Trường họp xét.

          Hồ sơ gửi về gồm:

            – Báo cáo tổng kết năm học 2011 – 2012 của đơn vị (văn bản giấy và bản điện tử);

          – Bản kiểm điểm công tác trong năm học của từng cá nhân;

          – Phiếu đánh giá, nhận xét, bổ sung lý lịch  CBVC mẫu số 6;

– Biên bản họp bình xét các danh hiệu thi đua mẫu số 01;

          – Tổng hợp kết quả bình xét của tập thể và cá nhân biểu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06 (văn bản giấy và bản điện tử).

          – Báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cụ thể như sau:

          * Tập thể:

+ Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc mẫu số 2: 01 bản;

                   + Bằng khen của Bộ theo mẫu số 4 : 02 bản;

                   + Bằng khen của Chính phủ theo mẫu số 4: 03 bản;

                   + Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập mẫu số 4: 04 bản.

* Cá nhân:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở mẫu số 3: 01 bản;

+ Chiến sĩ thi đua cấp Bộ mẫu số 5: 02 bản (kèm theo các minh chứng: Quyết định công nhận, biên bản nghiệm thu về sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên).

                   + Bằng khen của Bộ mẫu số 5: 02 bản;

                   + Bằng khen của Chính phủ mẫu số 5: 03 bản;

                   + Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập mẫu số 5: 04 bản.

          (Có các văn bản hướng dẫn và mẫu biểu kèm theo, xem trên Website: www.vfu.edu.vn);

          3. Thời gian nộp: Hội đồng thi đua Trường họp vào ngày 06/7/2012, hoàn thiện hồ sơ nộp lên Hội đồng Thi đua Bộ vào ngày 15/7/2012. Do thời gian gấp, đề nghị các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và nộp về Hội đồng Thi đua Trường chậm nhất vào ngày 20/6/2012. Quá thời hạn này Hội đồng Thi đua Trường sẽ không chấp nhận. Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ bình xét thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Nhận được thông báo này, yêu cầu Trưởng các đơn vị phối hợp với Công đoàn khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển  khai thực hiện./.

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                              

Nơi nhận:                                                                                  

– Như trên;                                                                                    

– Hiệu trưởng;                                                                                      

– Các Phó Hiệu trưởng;

– Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN;

– Văn phòng ĐU – CĐ, ĐTN;                                                                  Đã ký

– Lưu VT, TCCB.                                                                                 

                                                                                                   Trần Hữu Viên 
 Các mẫu văn bản kèm theo dưới đây: