Thông báo Về việc tổ chức cuộc thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XVIII, năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác văn thể năm 2020 của Trường Đại học Lâm nghiệp; đồng thời tuyển chọn thêm các thành viên bổ sung cho Đội văn nghệ trường, Trường ĐHLN tổ chức cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên lần thứ XVIII, năm 2020 “The Voice VNUF 2020”