Thông báo về việc thực hiện quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Tệp tin đính kèm: Toàn văn Thông tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ Thong tu huong dan.pdf Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2011/TT- BNV Phu luc kem theo.pdf

Tệp tin đính kèm:

Toàn văn Thông tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ

Thong tu huong dan.pdf

Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2011/TT- BNV

Phu luc kem theo.pdf