Thông báo về việc thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2012-2013

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số:         /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013  THÔNG BÁO Về việc thống kê giờ hoạt động khoa học công…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số:         /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

 
   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 THÔNG BÁO

Về việc thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2012-2013

 Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 01/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ;

Căn cứ quyết định số 54/QĐ-ĐHLN-TCKT ngày 31/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013;

Căn cứ thông báo về việc bình xét thi đua năm học 2012-2013 của hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp;

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Nhà trường thông báo kết quả thống kế giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2012-2013 của cán bộ trong toàn Trường (có danh sách kèm theo và được đăng tải trên website: http://vfu.edu.vn).

Để hoàn thành việc tính giờ khoa học năm học 2012-2013, Nhà trường quy địnhnhư sau:

– Đối với đề tài cấp cơ sở năm 2012 (Trường quản lý) để được tính giờ, yêu cầu trong sản phẩm của đề tài bắt buộc phải có bài viết tóm tắt dạng bài báo để đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp của Trường hoặc các tạp chí khác.

– Với các đề tài KHCN được duyệt theo thuyết minh năm 2012, có số lượng cộng tác viên (CTV) tham gia nhiều hơn định mức số lượng CTV được tính giờ trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013, (Đề tài cấp Cơ sở 01 CTV; Cấp tỉnh thành phố và tương đương 05 CTV; Đề tài, Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ 08 CTV; Cấp Nhà nước 08 CTV), Nhà trường tính giờ lấy theo thứ tự từ trên xuống trong thuyết minh đề tài, không tính giờ CTV ngoài trường. Các chủ trì đề tài có thể đề nghị thay đổi danh sách CTV bằng văn bản để tính giờ khoa học nhưng không nằm ngoài danh sách CTV trong thuyết minh đề tài được phê duyệt.   

– Với các bài báo, kỷ yếu phải có bản photocopy bài viết, trang bìa và mục lục của tạp chí hay kỷ yếu để được tính giờ.

– Với hợp đồng chuyển giao KHCN cần có bản photocopy hợp đồng để minh chứng.

– Biên soạn giáo trình bài giảng; Phát triển chương trình đào tạo; Dịch thuật; Xây dựng đề thi trắc nghiệm;…đều được tính giờ khoa học. Các cá nhân đã tham gia cần trực tiếp kê khai và lấy xác nhận của bộ phận liên quan để được tính giờ.

Mọi ý kiến phản hồi, xin gửi về Phòng KHCN&HTQT trước 17:00 ngày 11/7/2013 (Phòng 405, Ông Long trực tiếp nhận). Sau thời hạn trên Nhà trường sẽ chính thức công bố kết quả thống kê này, đồng thời gửi báo cáo cho Hội đồng thi đua Trường.

Đề nghị Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo kịp thời kết quả này cho các cán bộ trong đơn vị./.

 

Nơi nhận:

–    Ban giám hiệu;

–    Các Phòng chức năng;

–    Các Khoa, Bộ môn, Viện và Trung tâm;

–    Lưu VT, Phòng KHCN&HTQT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Chương

 Kết quả tính giờ NCKH 2012-2013: