Thông báo Về việc rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026

File đính kèm:  Mẫu phiếu 1b-1c va 1-1a va 1-1b tham gia ý kiến năm 2016 Mẫu phiếu 2a-2b-04 về quy hoạch CB Bộ – Trường quản lý giai đọan 2016-2021 và 2021-2026 Nguồn: Phòng TCCB

File đính kèm: 

Mẫu phiếu 1b-1c va 1-1a va 1-1b tham gia ý kiến năm 2016

Mẫu phiếu 2a-2b-04 về quy hoạch CB Bộ – Trường quản lý giai đọan 2016-2021 và 2021-2026

Nguồn: Phòng TCCB