Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 12/3/2014, Ban Giám hiệu trường Đại học Lâm nghiệp đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng. Phiên họp đã thống nhất phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.