Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2012

Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2012

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội,

Đảng uỷ Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2012 cho những quần chúng ưu tú được các chi bộ cử đi học (có danh sách kèm theo).

– Thời gian chính thức: Các ngày 07,08,14/4/2012 (kế hoạch trước đây là ngày 24, 25, 31/3/2012). Khai mạc: 7h30 ngày 07/4/2012;

– Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng uỷ giao nhiệm vụ các đơn vị như sau:

1. Tiểu ban Tuyên giáo và Văn phòng Đảng uỷ tổ chức lớp học theo đúng yêu cầu nội dung quy định;

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phục vụ trang trí, khánh tiết, âm thanh, nhạc nghi lễ của Đảng;

3. Phòng Hành chính tổng hợp bố trí hội trường, máy chiếu, nước uống cho báo cáo viên và học viên;

4. Các cấp ủy chi bộ thông báo cho các quần chúng có tên trong danh sách tham gia lớp học đầy đủ, đúng thời gian.

Yêu cầu các đơn vị được phân công nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:
– Các chi bộ trực thuộc;
– Lưu: TBTG, VPĐU.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Tuấn

 

DANH SÁCH QUẦN CHÚNG ƯU TÚ LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG NĂM 2012