Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm của các Nhiệm Vụ KH&CN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP       Số:   588 /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2013  THÔNG BÁO Về việc Kiểm tra tiến độ thực hiện 6…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
   

Số:   588 /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2013

 THÔNG BÁO

Về việc Kiểm tra tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm của các Nhiệm Vụ KH&CN

cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Thành phố

Triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2013, Nhà trường sẽ tổ chức Kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện 6 tháng đầu năm của các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, cấp Bộ và đề tài hợp tác với địa phương (cấp Thành Phố) thực hiện năm 2013, cụ thể như sau:

–       Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 7h30 ngày 18 tháng 6 năm 2013

–       Địa điểm: Phòng họp C, Nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp

–       Thành phần: BGH, Phòng KHCN&HTQT, Phòng TCKT, Đại diện Vụ KHCN&MT, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ nhiệm đề tài/dự án thực hiện năm 2013.

              * Yêu cầu:

+ Các Ông/Bà chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước và cấp Bộ hoàn thiện, nộp báo cáo tiến độ theo mẫu phụ lục 01; Đề tài cấp Thành Phố hoàn thiện và nộp báo cáo tiến độ theo mẫu phụ lục 02; Trước ngày 14/6/2013 các Ông/Bà chủ nhiệm gửi 05 bản in báo cáo tiến độ lên phòng KHCN&HTQT và bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: danganh84@gmail.com

+ Các Ông/Bà Chủ nhiệm đề tài/dự án mang theo toàn bộ sản phẩm đã đạt được của 6 tháng đầu năm 2013 của đề tài/dự án (các số liệu, báo cáo…), báo cáo tiến độ, thuyết minh tổng thể và thuyết minh năm 2013 được duyệt

Nhà trường yêu cầu các Ông/Bà Chủ nhiệm các Nhiệm vụ KHCN sắp xếp lịch lên lớp, lịch đi công tác để tham gia đầy đủ cuộc họp nói trên.

Chi tiết xin liên hệ phòng KHCN&HTQT./.

 Nơi nhận:

–       Các đơn vị trong trường;

–       Chủ nhiệm các nhiệm vụ;

–       BGH (để bc);

–       Lưu: VT,Phòng KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Chương