Thông báo về việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2011

Thực hiện công văn số 4759/BNN-TCCB ngày 22/9/2011 về việc triển khai Nghị định 68/2011/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc minh bạch tài sản, thu nhập. Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo và triển khai đến cán bộ, viên chức thuộc diện kê khai trong đơn vị, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2011. Đối tượng kê khai thực hiện theo khoản 6, điều 6 Nghị định 37/2007/NĐ-CP và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg.

Xin quí vị xem thêm

1. Thông báo số 1680/TB-ĐHLN-TCCB, Nội dung
                  Về việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2011
2. NGHỊ ĐỊNH Số:  37/2007/NĐ-CP, nội dung 
3. Quyết định Số: 85/2008/QĐ-TTg, nội dung
4. Thông tư số: 2442/2007/TT-TTCP, nội dung