Thông báo về việc cung cấp thông tin chuyên gia Khoa học và Công nghệ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số: 1069/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Hà Nội, ngày 13 tháng  9  năm 2012                                                                              THÔNG BÁO Về việc cung cấp thông tin chuyên gia Khoa…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số: 1069/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


  Hà Nội, ngày 13 tháng  9  năm 2012

 

                                                                           THÔNG BÁO

Về việc cung cấp thông tin chuyên gia Khoa học và Công nghệ

 
 

 Thực hiện công văn số 2335/BKHCN-VĐG ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp thông tin chuyên gia khoa học và công nghệ nhằm phục vụ triển khai Đề án đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ, Nhà trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo và thực hiện kê khai lý lịch khoa học (LLKH) của cán bộ viên chức (CBVC) trong đơn vị mình. Chi tiết của việc kê khai như sau:

– Đối tượng kê khai LLKH: Tất cả các CBVC làm nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

– Mẫu kê khai được tải về từ website của Bộ KH&CN (http://www.vistec.gov.vn)

– Số lượng kê khai: 02 bản in kèm theo 01 bản mềm.

– Hình thức và thời hạn nộp bản kê khai: Các đơn vị tổng hợp và gửi toàn bộ LLKH cùng file mềm về phòng KHCN & HTQT trước ngày 25 tháng 9 năm 2012.

* Lưu ý: Trong mục 5 trang 1/4 của LLKH, người kê khai có thể điền 1 hoặc nhiều mã chuyên ngành và tên chuyên ngành tương ứng trong bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (Ban hành kèm theo QĐ số 12/2008/QĐ-BKHCN)./editor_upload/QÐ so 122008vQÐ-BKHCN.pdf

Trong quá trình kê khai, nếu có thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ với phòng KHCN&HTQT thông qua bà Hoàng Thị Tuyết (ĐT: 0433.840.710, địa chỉ email: tuyet.hth@gmail.com).

Nhận được thông báo này, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho CBVC ở đơn vị mình biết và nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Các đơn vị trong trường;

– Lưu: VT, KHCN&HTQT.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Phạm Văn Chương

 
Các văn bản hướng dẫn
Mẫu lý lịch khoa học chi tiết
QĐ số122008QĐ-BKHCN chi tiết