Thông báo về việc cử cán bộ, sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số:         /ĐHLN-ĐT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                    Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012                                                                          THÔNG BÁO V/v cử cán bộ, sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh…

            BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số:         /ĐHLN-ĐT

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 


                              Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

                                                                       THÔNG BÁO

V/v cử cán bộ, sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012

 

 

                        Kính gửi:   Trưởng các đơn vị trong Trường

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh – Hiệu trưởng thông báo tới Trưởng các đơn vị, toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên như sau:

I. Lịch thi tuyển sinh năm 2012

            – Ngày 02 tháng 7 năm 2012, từ 7h30′: Họp toàn thể cán bộ, sinh viên tham gia kỳ thi để phổ biến quy chế tuyển sinh tại Hội trường lớn (giảng đường G6).

            – Ngày 03, 04, 05 tháng 7 năm 2012: Thi tuyển sinh đợt I – khối A, A1, V.

            – Ngày 08, 09, 10 tháng 7 năm 2012: Thi tuyển sinh đợt II – khối B, D1.

II. Cử cán bộ, sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh năm 2012

            Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi và tình hình nhân lực của từng đơn vị, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh – Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho Trưởng các đơn vị cử cán bộ, sinh viên coi thi và phục vụ kỳ thi theo số lượng dưới đây:

1. Số lượng cán bộ, sinh viên làm nhiệm vụ coi thi

       

TT

Đơn vị

Số lượng cán bộ coi thi

Ghi chú

Đợt 1

Đợt 2

1

Khoa Lâm học

50

70

– CBCT bao gồm:

 Trưởng cụm,

Thư ký cụm, cán

bộ coi thi và cán

bộ giám sát thi.

– Các Khoa có

thứ tự từ 1-5 có

 thể cử sinh viên

 làm nhiệm vụ coi

 thi nếu không thể

 bố trí đủ cán bộ

 viên chức, giảng

 viên của Khoa

tham gia coi thi.

 

2

Khoa Quản lý TNR&MT

40

70

3

Khoa Chế biến lâm sản

30

46

4

Khoa Cơ điện & CT

30

45

5

Khoa Kinh tế và QTKD

63

80

6

Khoa Lý luận chính trị

5

5

7

Khoa Sau đại học

3

3

8

Phòng Chính trị HSSV

5

5

9

Phòng Tổ chức cán bộ

3

3

10

Phòng Đào tạo

7

5

11

Trung tâm Giáo dục Thể chất

5

5

12

Trung tâm Thư viện

5

5

13

Phòng Quản lý TB và  đầu tư

4

4

14

Ban Phổ thông THDTNT

5

5

15

Phòng Khoa học CN&HTQT

4

4

16

Phòng Hành chính tổng hợp

4

4

17

Ban Công nghệ thông tin

3

3

18

Phòng Khảo thí và ĐBCL

6

6

 

19

Trung tâm Công nghiệp rừng

4

4

 

 

Tổng cộng

276

372

 

 

2. Số lượng cán bộ phục vụ kỳ thi

TT

Đơn vị

Nhiệm vụ

Số người

Đợt 1

Đợt 2

1

Phòng Tổ chức Cán bộ

Tham gia trong Ban Đề thi

1

1

2

Phòng Tài chính – Kế toán

Phát tiền tại các cụm thi

6

8

3

Phòng Hành chính tổng hợp

– Công tác y tế tại các cụm thi

5

5

– Lái xe: 3 xe con +  1 xe ca + 1 xe 16 chỗ.

5

5

 

 

– Trực văn thư

1

1

 

 

– Phục vụ nước uống tại phòng Thường trực Hội đồng (P 206 – A2)

1

1

 

 

– Trật tự viên

14

18

 

 

– Mời Công an địa phương

7

11

 

 

– Làm vệ sinh khu vực thi, phòng thi

5

5

 

 

– Phục vụ Nhà khách, nấu ăn cho Hội đồng thi, Ban đề, Ban thư ký;

– Phục vụ nước uống trong thời gian chấm thi.

3

3

 

 

– Mời cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực phía ngoài cổng Trường

1

1

4

Trung tâm dịch vụ

– Trực điện, nước, máy nổ

3

3

– Cung cấp nước uống tại các cụm thi

6 cụm

8 cụm

 

 

– Trông giữ xe tại giảng đường và khu Hiệu bộ

2

2

5

Phòng Chính trị và CTSV

– Công tác tuyên truyền kỳ thi

1

1

– Cử ông Phạm Gia Thanh chỉ đạo sinh viên tình nguyện

1

1

6

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng

Làm nhiệm vụ Quân cảnh

4

4

7

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cử sinh viên tình nguyện

30

50

 

III. Một số yêu cầu thực hiện

– Yêu cầu ghi rõ những trường hợp có con hoặc anh, chị, em ruột, vợ, chồng dự thi để Thường trực Hội đồng tuyển sinh bố trí công việc phù hợp.

– Cán bộ được cử trong danh sách tham gia coi thi phải thực hiện đúng nhiệm vụ theo lịch trình, nếu vắng mặt phải có lý do chính đáng và phải được sự đồng ý của Chủ tịch HĐTS – Hiệu trưởng.

– Đối với cán bộ coi thi là sinh viên, đề nghị ghi rõ tên lớp, ngành học và số điện thoại liên hệ của sinh viên.

Đề nghị Trưởng đơn vị lựa chọn, cử cán bộ, sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012. Danh sách cán bộ, sinh viên tham gia kỳ thi tuyển sinh được gửi về Thường trực HĐTS Trường (ông Phạm Văn Điển, phòng 207 nhà A2), chậm nhất đến hết ngày 04 tháng 6 năm 2012.

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– HĐTS Trường;

– Ban Thanh tra;

– Lưu Đào tạo.

CHỦ TỊCH HĐTS – HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Hữu Viên

 Mẫu danh sách sinh viên được cử làm nhiệm vụ coi thi năm 2012