Thông báo về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2013

Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2013 tại Hội đồng Chức danh giáo sư liên…

Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2013 tại Hội đồng Chức danh giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp.

Chi tiết xin xem file đính kèm