Thông báo về danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức; thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức; thí sinh không đủ tiêu chuẩn thi tuyển viên chức năm

I. DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014 II. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014 III. DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014 File đính kèm – Danh sách thí sinh…

I. DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014

II. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014

III. DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN DỰ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014

File đính kèm

– Danh sách thí sinh nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2014

Danh sach thi sinh nop ho so tuyen dung vien chuc 2014.pdf

– Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức năm 2014

Danh sach thi sinh du tieu chuan thi vien chuc 2014.pdf

– Danh sách thí sinh không đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển dụng viên chức năm 2014

Danh sach thi sinh khong du tieu chuan thi vien chuc 2014.pdf